ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓSource link