ਕੋਵਿਡ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਾਈ, ਪਰੀਖਣ ਜਾਰੀ


ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ, 28 ਨਵੰਬਰ

ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਨ। -ਏਜੰਸੀSource link